آیین نامه‌ها و فرم‌ها- شیوه نامه ها و مصوبات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین نامه استفاده اعضای هیات علمی از فرصت مطالعاتیشیوه نامه ها و مصوبات
آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهرانشیوه نامه ها و مصوبات
آئین نامه خدمت تمام وقت و غیر تمام وقت و اعطای پایه ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی دانشگاهشیوه نامه ها و مصوبات
شیوه نامه به کار گیری اعضای هیات علمی پاره وقتشیوه نامه ها و مصوبات۲۰ دی ۱۳۹۹
موارد قابل طرح و مراحل مربوطه در کمیته طبقه بندی مشاغلشیوه نامه ها و مصوبات
نمونه قرارداد خرید خدمات حجمیشیوه نامه ها و مصوبات
شیوه نامه سختی کارشیوه نامه ها و مصوبات
دستور العمل شرایط و نحوه به کارگیری اعضای پژوهشگرشیوه نامه ها و مصوبات۲۴ شهریور ۱۳۹۷
شیوه نامه انتخاب کارمند نمونهشیوه نامه ها و مصوبات۲۳ مرداد ۱۳۷۵
شیوه نامه ارتقاء رتبهشیوه نامه ها و مصوبات۲۳ فروردین ۱۴۰۰
شیوه نامه سختی کارشیوه نامه ها و مصوبات
آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهرانشیوه نامه ها و مصوبات۱۳ اسفند ۱۳۹۲