اداره بازنشستگی

   اداره بازنشستگی و امور موظفین در این اداره کل خدمات ذیل را به بازنشستگان محترم دانشگاه ارائه می‌نماید:

 1. بررسی پرونده های اعضای هیات علمی و کارمندانی که درشرف بازنشستگی هستند و در صورت داشتن شرایط بازنشستگی طبق قوانین و مقررات (آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و کارکنان و قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری ) صدور ابلاغیه  بازنشستگی
 2. بررسی سنوات خدمت غیر رسمی (اعم از خدمت سربازی، روزمزدی، قراردادی و غیره)
 3. بررسی مدارک انتقال حق بیمه از سایر صندوق های بیمه ای و بازنشستگی به صندوق بازنشستگی فعلی
 4. پس از صدور ابلاغ  بازنشستگی و اعلام میزان ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارکنان توسط واحد محل خدمت  و تایید سامانه حضور و غیاب  صدور حکم بازخرید مرخصی در تاریخ بازنشستگی
 5. صدور حکم پاداش بازنشستگی بعد از تایید حقوق بازنشستگی توسط صندوق بازنشستگی مربوطه

در خصوص انجام امور مختلف بازنشستگان محترم دانشگاه، مدارک لازم به شرح زیر است:

  مدارک لازم برای برقراری حقوق بازنشستگی:

 1. تصویر شناسنامه
 2. تصویر کارت ملی
 3. فیش افتتاح حساب در بانک صادرات جهت برقراری حقوق بازنشستگی
 4. آدرس محل سکونت ، کد پستی ، تلفن ثابت و موبایل

  نکته : همکارانی که بازنشسته می شوند حداقل یک ماه قبل از تاریخ بازنشستگی می توانند این مدارک را جهت برقراری حقوق به اداره بازنشستگی منابع انسانی تحویل نمایند.

  مدارک لازم برای برقراری حقوق وظیفه همسر بازنشسته

 1. تصویر کامل شناسنامه مرحوم
 2. تصویر کارت ملی مرحوم
 3. گواهی فوت مرحوم
 4. تصویر کامل شناسنامه همسر متوفی
 5. تصویر کارت ملی همسر متوفی
 6. تصویر کامل سند ازدواج  ( در صورت عدم دسترسی به سند ازدواج  گواهی حصروراث )‌
 7. فیش افتتاح حساب در بانک صادرات جهت برقراری حقوق وظیفه
 8. در صورت فوت همسر اول بازنشسته تصویر گواهی فوت الزامی است

  مدارک لازم جهت تهیه حکم کمک هزینه کفن و دفن بازنشسته و افراد تحت تکفل

 1. گواهی فوت از اداره ثبت احوال
 2. تصویر کامل شناسنامه و کارت ملی
 3. براری افراد تحت تکفل تصویری دفترچه بیمه درمانی

  مدارک لازم جهت تهیه حکم کمک هزینه ازدواج بازنشسته و افراد تحت تکفل

 1. تصویر کامل شناسنامه زوج و زوجه  و کارت ملی
 2. تصویر سند ازدواج
 3. برای افراد تحت تکفل تصویر دفترچه بیمه الزامیست

نکته : کمک هزینه یاد شده در صورت عدم اشتغال فرزند قابل پرداخت می باشد .  

  مدارک لازم جهت برقراری حقوق وظیفه فرزند اناث (دختر)

 1. تصویر کامل شناسنامه
 2. تصویر کارت ملی
 3. تکمیل فرم استعلام از سایر صندوق های بیمه ای و بازنشستگی
 4. تکمیل فرم تعهد محضری مبنی بر عدم ازدواج و اشتغال ( در بخش خصوص و دولتی )
 5. تصویر فیش افتتاح حساب در بانک صادرات جهت برقراری حقوق وظیفه
 6. در صورت طلاق تصویر کامل طلاق نامه
 7. درخواست برقراری حقوق وظیفه  که ثبت دبیرخانه دانشگاه شده باشد.

  مدارک لازم جهت برقراری حقوق وظیفه فرزندان ذکور (پسر)

 1. تصویر کامل شناسنامه
 2. تصویر کارت ملی
 3. فیش افتتاح حساب در بانک صادرات جهت برقراری حقوق وظیفه
 4. درخواست برقراری حقوق وظیفه که ثبت دبیرخانه دانشگاه شده باشد .
 5. فرم استعلام از سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی
 6. در صورت که سن فرزند از 25 سال بالا باشد گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ازکارافتادگی مادام العمر
 7. تصویرکارت معافیت پزشکی ( سربازی)

  بازنشستگی کارکنان مشمول صندوق  تامین اجتماعی

 1. بررسی پرونده کارکنانی که مشمول صندوق تامین اجتماعی می باشند و در صورت داشتن شرایط بازنشستگی استعلام از صندوق تامین اجتماعی
 2. پس از اعلام نظر صندوق تامین اجتماعی مبنی برداشتن شرایط بازنشستگی
 3. تهیه  ابلاغ  بازنشستگی
 4.  تهیه نامه پایان کار