اداره جذب، ارزشیابی و ارتقاء

اداره جذب، ارزشیابی و ارتقاء

با تصویب و ابلاغ ساختار سازمانی اداره کل منابع انسانی


۱. انجام کلیه امور مربوط به جذب و اخذ شماره شناسه برای کارمندان دانشگاه
- ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران جهت اخذ شماره شناسه برای کلیه پرسنل قراردادی و قرارداد خدماتی
- ثبت اطلاعات در سامانه کارمند ایران جهت تبدیل وضعیت به پیمانی مربوط به فرزندان شهدا و جانبازان قراردادی
- ثبت اطلاعات مربوط به مشمولین رأی ۵۵۵ دیوان عدالت اداری در سامانه کارمند ایران
۲. انجام فعالیت‌های مربوط به ارزیابی عملکرد کارمندان دانشگاه
آماده سازی داده‌های ارزیابی، بررسی سامانه و ایجاد دوره، انجام ارزیابی، گزارش‌گیری و اخذ امتیازات، استخراج گزارش اعتراضات و اعلام به مدیران مربوطه، ثبت امتیازات در سامانه پرسنلی و صدور حکم ترفیع پایه
۳. انجام فعالیت‌های مربوط به ارتقا رتبه کارمندان دانشگاه
دریافت پروندهای متقاضیان ارتقا رتبه، بررسی پرونده و محاسبه امتیاز، طرح پرونده در کمیته اصلی ارتقا و هیأت اجرایی منابع انسانی، اعلام نتایج به ذی‌نفعان و صدور احکام ارتقا رتبه
۴. تهیه گزارش‌های مرتبط برای مدیران ارشد سازمان
۵. انجام مکاتبات با واحدهای داخل دانشگاه و سازمان‌های خارج از دانشگاه
۶. برگزاری و شرکت در جلسه‌ها و کارگروه‌های مختلف حسب نیاز
۷. ارائه راهکار جهت بهینه سازی سامانه‌های پرسنلی، مدیریت عملکرد و سامانه سپاری ارتقا رتبه شغلی