آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تسویه حساب اداره کل منابع انسانی (هیات علمی)فرم های ضروری کارکنان۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
فرم هیأت اجرایی منابع انسانیفرم های ضروری کارکنان۱۵ فروردین ۱۴۰۱
مشخصات و سوابق تحصیلیفرم های امریه سربازی
پیشنهاد به کارگیری نیروی امریهفرم های امریه سربازی
فرم امتیاز بندی امریهفرم های امریه سربازی
فرم تسویه حساب امریهفرم های امریه سربازی
طرح در کارگروه طرح طبقه بندی مشاغلفرم های ضروری کارکنان
فرم درخواست صدور کارت پرسنلیفرم های ضروری کارکنان
محاسبه بدهی کسور بازنشستگی خدمات غیر رسمی شاغلینفرم های ضروری کارکنان
تمام وقتی اعضای هیات علمیفرم های ضروری کارکنان
تعهد انتقال کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوریفرم های ضروری کارکنان
استرداد کسور بازنشستگی-هیات علمیفرم های ضروری کارکنان
تسویه حساب اداره کل مالیفرم های ضروری کارکنان
تسویه حساب اداره کل منابع انسانی (کارمند)فرم های ضروری کارکنان
تسویه حساب وام و عضویتفرم های ضروری کارکنان
آئین نامه استفاده اعضای هیات علمی از فرصت مطالعاتیشیوه نامه ها و مصوبات
آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهرانشیوه نامه ها و مصوبات
آئین نامه خدمت تمام وقت و غیر تمام وقت و اعطای پایه ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی دانشگاهشیوه نامه ها و مصوبات
شیوه نامه به کار گیری اعضای هیات علمی پاره وقتشیوه نامه ها و مصوبات۲۰ دی ۱۳۹۹
موارد قابل طرح و مراحل مربوطه در کمیته طبقه بندی مشاغلشیوه نامه ها و مصوبات