معرفی کارکنان

 

   کارکنان اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران

 

نام و نام خانوادگی

 

تلفن

پست الکترونیک

دکتر روح اله نصرتی

مدیر کل منابع انسانی

 

 

محمدرضا زرین

مسئول دفتر مدیرکل

 

2684

66972084

66404725

 

zarin27018@ut.ac.ir

 

واحد حسابداری
ربابه ناصری رئیس اداره حسابداری 2960  
   معاونت امور اعضای هیأت علمی

رضا حسینی نیا

معاون امور اعضای هیأت علمی

2772

66408921

 

   اداره کارگزینی آموزشی

حسنیه سادات جلال زاده چیمه

رئیس اداره کارگزینی اعضای هیات علمی

3327

 

محمدرضا انصاری

کارشناس مسئول مطالعات استخدامی

3357

 

مهدی کاظمی کارشناس مسئول صدور احکام 2376 mekazemi@ut.ac.ir

خدیجه صبوری کمک کارشناس امور اداری 3293 ksabouri3@gmail.com
مریم پارس تبار کارشناس امور اداری 2642 marya.paarstbr@ut.ac.ir
   معاونت امور کارکنان غیر آموزشی
 ایوب سروری معاون امور کارکنان

3542

66493104

 
   اداره‌ بازنشستگی‌ و امور موظفین

محمدرضا گرجی رئیس اداره بازنشستگی و امور موظفین 2640  

نیلوفر نصیری کارشناس مسئول اداره ‌بازنشستگی 3010  

سیروس مسرور کمک کارشناس اداره ‌بازنشستگی

3010

66405212

masror68@ut.ac.ir
   اداره کارگزینی غیر آموزشی

جمیله عباسی

رئیس اداره کارگزینی کارمندان

2369

j_abbasi@ut.ac.ir

فاطمه فیض آبادی فراهانی

کارشناس مسئول امور اداری

3215

fatemehfarahani@ut.ac.ir

فاطمه جعفری کارشناس امور اداری 3847 jafarif@ut.ac.ir
محمداسماعیل ریاحی کارشناس مسئول امور اداری 2399 riyahi1349@ut.ac.ir
   واحد حضور و غیاب  

شیلا دوستی کمک کارشناس سامانه حضور وغیاب 3744 shiladoosti5199@ut.ac.ir

سیده پریسا رفیعی  کارشناس سامانه حضور وغیاب 2638 p.rafiee@ut.ac.ir

   اداره ارزیابی عملکرد و ارتقاء کارکنان

 رقیه احمدی  رئیس اداره جذب، ارزشیابی و ارتقاء 3011 ahmadir@ut.ac.ir

مهدی کیان

کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان

2284

kian_mahdi88@ut.ac.ir

بهناز نظری کارشناس مسئول جذب و استخدام 3009 emphrm@ut.ac.ir

   واحد توسعه خدمات الکترونیک

  لیدا امیری

کارشناس مسئول رایانه و آرشیو اسناد و مدارک 2966

li.amiri@ut.ac.ir

   مرکز اسناد و بایگانی

مهدی جعفری

 بایگان

3582

jafari@ut.ac.ir

سعید مرادی

کمک کارشناس بایگانی

3582