واحد حضور و غیاب

واحد حضور و غیاب:

 

سامانه یکپارچه حضور و غیاب کارکنان دانشگاه در تاریخ 87/2/23 در سازمان مرکزی دانشگاه راه اندازی گردید و به مرور در سایر واحدهای دانشگاه نیز به بهره برداری رسید.

تردد کلیه همکاران محترم دانشگاهی توسط کارت شناسایی در این سیستم ثبت شده، مرخصی ها (استحقاقی، استعلاجی، زایمان و...)، مأموریت‌ها (روزانه، آموزشی و...) و سقف اضافه کار نیز توسط مسئولین امور اداری و رفاهی درج می‌گردد.

واحد حضور و غیاب مستقر در مدیریت منابع انسانی و امور رفاهی در پایان هر ماه نسبت به اعمال تغییرات و اصلاحات مورد نیاز حسب مورد اقدام و اطلاعات مربوط به اضافه کار و میزان کارکرد ماهانه کارکنان را به سامانه حقوق و دستمزد منتقل می‌نماید.

اطلاع رسانی

 

دستورالعمل هیات رئیسه دانشگاهمصوب اسفند 1395 برای مشمولین تقلیل ساعات کار روزانه

بخشنامه ساعات کار و نحوه استفاده از مرخصی در تابستان 1394

بخشنامه وضعیت تردد در نوروز 1394

بخشنامه در خصوص کاهش ساعت کار اداری، مرخصی تشویقی و اضافه کار در تابستان سال 93

اعلام اسامی پرسنل مورد نیاز در ایام تعطیلات نوروز 93

اطلاع رسانی در خصوص نحوه پرداخت اضافه کار اسفندماه 92

بخشنامه نحوه پرداخت اضافه کار بهمن و اسفند ماه 92

اطلاعیه در خصوص عدم ثبت تردد ناقص در سامانه حضور و غیاب دانشگاه از آذرماه92

بخشنامه عدم پرداخت اضافه کار به پرسنل دانشگاه در تابستان 92

بخشنامه نحوه پرداخت اضافه کار فروردین 92 پرسنل ایثارگر دانشگاه

بخشنامه اضافه کار فررودین ماه 92 کارکنان دانشگاه

بخشنامه در خصوص پرداخت اضافه کار بهمن و اسفند 91 کارکنان

اطلاعیه اعمال سقف اضافه کار کارکنان با توجه به بودجه ابلاغی

اطلاع رسانی در خصوص نحوه محاسبه اضافه کار پرسنل تبدیل وضع شده

بخشنامه رعایت سقف اضافه کار کارکنان

بخشنامه اضافه کار فروردین ماه 91

بخشنامه حضور و غیاب در خصوص ثبت تردد در ایام مرخصی

بخشنامه نحوه محاسبه اضافه کار بهمن و اسفند ماه 90

بخشنامه اعلام ذخیره مرخصی و حذف کاردکس تا پایان 89

نحوه محاسبه 3 ساعت کسر کار در سامانه حضور و غیاب

بخشنامه اعلام ساعت کار دانشگاه با رعایت 30 دقیقه زمان شناور

بخشنامه‌ اعلام ذخیره ‌مرخصی سال 89 کارکنان‌ و محاسبه کاردکس‌ مرخصی

اطلاعیه نحوه محاسبه مرخصی ساعتی و کسر کار در سامانه حضور و غیاب

بخشنامه حضور غیاب (لغو کاهش ساعت کار کارکنان دانشگاه)

اطلاعیه در خصوص مرخصی ساعتی

بخشنامه دستور العمل پرداخت اضافه کار فروردین ماه 90

بخشنامه اضافه کار پایان سال (بهمن و اسفند ماه 89)

بخشنامه حضور و غیاب (کاهش ساعت کار)

قوانین و ضوابط حضور و غیاب در دانشگاه تهران

بخشنامه در خصوص ثبت ترددهای ناقص کارکنان دانشگاه

بخشنامه‌ بررسی‌ اطلاعات فردی‌ پرسنل درسامانه حضور و غیاب

بخشنامه انتقال غیبت‌های مندرج در سامانه حضور و غیاب به سیستم حقوق و دستمزد 

بخشنامه مأموریت‌ها و مرخصی‌ها