معرفی کارکنان اداره کل منابع انسانی

 

  نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن پست الکترونیک

رسول حسینی

هاشم زاده

مدیر کل منابع انسانی   66972084   
محمدرضا زرین مسئول دفتر مدیرکل

2684

66972084

66404725

zarin27018@ut.ac.ir
  واحد حسابداری
نرگس محمودی رئیس اداره حسابداری

2960

66469901

 
  معاونت امور اعضای هیأت علمی

رضا حسینی نیا

معاون امور اعضای هیأت علمی

2772

66408921

 
  اداره کارگزینی آموزشی

حسنیه سادات جلال زاده چیمه

رئیس اداره کارگزینی اعضای هیات علمی

3327

 

محمدرضا انصاری

کارشناس مسئول مطالعات استخدامی

3357

 

مهدی کاظمی کارشناس مسئول صدور احکام 2376 mekazemi@ut.ac.ir

خدیجه صبوری کمک کارشناس امور اداری 3293 ksabouri3@gmail.com
    کارشناس امور اداری 2642  
  معاونت امور کارمندان
    معاون امور کارکنان

3542

66493104

 
 اداره کارگزینی کارمندان

 

 

رئیس اداره کارگزینی کارمندان

2369

 

فاطمه فیض آبادی فراهانی

کارشناس مسئول امور اداری

3215

fatemehfarahani@ut.ac.ir

   سید علیرضا باقری کارشناس مسئول امور اداری 3583 alireza_bagheri@ut.ac.ir
فاطمه جعفری کارشناس امور اداری 3847 jafarif@ut.ac.ir
محمداسماعیل ریاحی کارشناس مسئول امور اداری 2399 riyahi1349@ut.ac.ir
جواد خاکسار کارشناس مسئول امور اداری 2687 jkhaksar@ut.ac.ir
 واحد حضور و غیاب

شیلا دوستی کمک کارشناس سامانه حضور وغیاب 3744 shiladoosti5199@ut.ac.ir

سیده پریسا رفیعی  کارشناس سامانه حضور وغیاب 2638 p.rafiee@ut.ac.ir
 اداره جذب، ارزیابی عملکرد و ارتقاء کارکنان

 

   رئیس اداره جذب، ارزشیابی و ارتقاء 3011  

مهدی کیان

کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان

2284

kian_mahdi88@ut.ac.ir

بهناز نظری کارشناس مسئول جذب و استخدام 3009 emphrm@ut.ac.ir
  اداره‌ بازنشستگی‌ و امور موظفین

محمدرضا گرجی رئیس اداره بازنشستگی و امور موظفین 3010  

نیلوفر نصیری کارشناس مسئول اداره ‌بازنشستگی 3010  

سیروس مسرور کمک کارشناس اداره ‌بازنشستگی

3010

66405212

masror68@ut.ac.ir
  واحد رایانه و آرشیو اسناد

  لیدا امیری

کارشناس مسئول رایانه و آرشیو اسناد و مدارک 2966

li.amiri@ut.ac.ir

 مرکز اسناد و بایگانی

مهدی جعفری

 بایگان

3582

jafari@ut.ac.ir

سعید مرادی

کمک کارشناس بایگانی

3582