فرمهای ضروری

 

 

   

 

فرم

واحد مربوطه

 
فرم تسویه حساب اداره کل منابع انسانی دانلود کنید
فرم تسویه حساب  اداره کل امور مالی دانلود کنید

فرم طرح در کارگروه طرح طبقه بندی مشاغل 

اداره امور اداری

دانلود کنید

فرم افتتاح حساب پس‌اندازکارکنان‌دولت

اداره حسابداری و مالی

دانلود کنید

فرم تسویه حساب

اداره حسابداری

دانلود کنید

فرم درخواست صدور کارت پرسنلی

واحد حضور و غیاب

دانلود کنید

شیوه نامه به کار گیری اعضای هیات علمی پاره وقت واحد هیات علمی  دانلود کنید

فرم تعهدنامه کارت بین المللی ارزی

واحد هیأت علمی

دانلود کنید

فرم استرداد کسور بازنشستگی واحد هیات علمی  دانلود کنید
فرم تعهد انتقال کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری  واحد هیات علمی دانلود کنید
فرم تمام وقتی اعضای هیات علمی واحد هیات علمی دانود کنید
فرم محاسبه بدهی واحد هیات علمی دانلود کنید
فهرست احکام کارگزینی دانش آموخته بورسیه واحد هیات علمی دانلود کنید