بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت

پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت


شماره بخشنامه:   155/211335

تاریخ :   1399/09/29

 

به پیوست تصویر نامه شماره ۷۲۶۰۹ مورخ ۹۹/۴/۲۵ مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات وفناوری ارسال می‌گردد، با عنایت به اینکه برخورداری اعضای غیر هیأت علمی شاغل و بازنشسته از کمک هزینه ازدواج خود و یا فرزندان یا افراد تحت تکفل منوط به ارائه مستندات قانونی از جمله سند ازدواج به همراه شناسنامه زوجین و ارائه دفترچه بیمه درمانی جهت احراز تحت تکفل بودن آنان الزامی می‌باشد و جهت دریافت کمک هزینه فوت، گواهی فوت یا شناسنامه فرد متوفی (اعم از عضو غیر هیأت علمی شاغل، بازنشسته، همسر، فرزندان وافراد تحت تکفل وی) به همراه دفترچه بیمه درمانی فرد متوفی جهت احراز تحت تکفل بودن وی الزامی است، لذا خواهشمند است دستور فرمائید مدارک همکارانی که واجد شرایط دریافت کمک هزینه‌های فوق می‌باشند به این اداره کل ارسال گردد.

 

 پرداخت کمک هزینه ازدواج و فوت