بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

پایان مهلت ارسال اسامی کارمند نمونه سال 1397

پایان مهلت ارسال اسامی کارمند نمونه سال 1397


شماره بخشنامه:   155/229775

تاریخ :   1398/8/12

 

پیرو بخشنامه شماره 6897013 مورخ 98/04/01 در خصوص انتخاب کارمند نمونه پردیس/ دانشکده/ اداره کل/ واحد ها به اطلاع می رساند؛ تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ  98/08/12 آخرین مهلت ارسال اسامی کارمندان نمونه و شایسته تقدیر به انضمام شاخصهای انتخاب کارمندان نمونه (پیوست 1 جدول شماره2: شیوه نامه) و فرم تقاضا (پیوست 2 : شیوه نامه) می باشد.

شایان ذکر است به موارد ارسالی پس از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.