بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

پاداش پایان خدمت اعضای هیات علمی وکارکنان بازنشسته

پاداش پایان خدمت اعضای هیات علمی وکارکنان بازنشسته


شماره بخشنامه:   155/229893

تاریخ :   1398/8/12

 

با عنایت به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اعضای محترم هیات علمی و کارکنان بازنشسته یک بار پاداش پایان خدمت پرداخت می نماید و به احکام اصلاحی ترتیب اثر نمی دهد، لذا خواهشمند است دستور فرمائید به اعضایی که واجد شرایط بازنشستگی می باشند و مستحق ترفیع پایه، ارتقا رتبه شغلی و...... می باشند اطلاع داده شود تقاضا و مدارک خود را قبل از تاریخ بازنشستگی و صدورحکم پاداش خدمت به این اداره کل ارسال نمایند.

* شایان ذکراست در صورت عدم اقدام به موقع مسئولیت آن به عهده فرد بوده و به دلیل محدودیت مالی امکان پرداخت مابه التفاوت توسط دانشگاه مقدور نمی باشد.