بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ممنوعیت صدور حکم انشایی توسط واحدها

ممنوعیت صدور حکم انشایی توسط واحدها


شماره بخشنامه:   155/145528

تاریخ :   1398/6/10

 

پیرو بخشنامه شماره ۱۵۵/۱۴۲۳۷۵ مورخ ۹۵/۶/۶ با عنایت به اینکه انتصاب کارکنان دانشگاه به پستهای اجرایی مصوب در چارت سازمانی با پیشنهاد واحد مربوطه و به استناد مصوبات کمیته طبقه بندی مشاغل (هیات اجرایی منابع انسانی) توسط اداره کل منابع نیروی انسانی صورت می گیرد، لذا مدیران محترم واحد های دانشگاه با در نظر گرفتن پست سازمانی بلا تصدی، مدرک تحصیلی ذینفع، تقاضای انتصاب عضو را به اداره کل منابع انسانی ارسال نمایند.

صدور احکام انشایی و انتصاب به پست های سازمانی وفق مقررات نمی باشد و واحدها حق پرداخت فوق العاده مدیریت بدون حکم کارگزینی را ندارند.