بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ممنوعیت به کارگیری نیرو بدون مجوز

ممنوعیت به کارگیری نیرو بدون مجوز


شماره بخشنامه:   155/144103

تاریخ :   1398/6/9

 

پیرو بخشنامه های شماره ۱۵۵/۲۹۲۴۵۳‬ مورخ ۹۷/۱۰/۱۰ و 155/13550 مورخ 98/1/28 ‬و براساس بند ۵ صورتجلسه مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۹۶‬ هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه به کارگیری نیروی جدید تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز هیأت اجرایی منابع انسانی در قالب قرارداد شرکتی، قراردادی، ساعتی و... ممنوع می‌باشد و در صورت عدم اجرای بخشنامه مسئولیت هر گونه خسارت به دانشگاه متوجه مدیریت واحد خواهد بود.

شایان ذکر است به کارگیری نیرو بدون پرداخت حق بیمه تاکنون خسارت های زیادی به دانشگاه وارد  نموده است.