بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی در دانشگاه تهران

ممنوعیت به کارگیری نیروی انسانی در دانشگاه تهران


شماره بخشنامه:   155/192002

تاریخ :   1398/7/11

 

بدین وسیله بند ۴ هیأت اجرایی شماره ۱۹۷ مورخ ۰۳/‏۰۴/‏۹۸‬ به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

برابر قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیأت دولت و هیأت امنا دانشگاه تهران، به کارگیری نیروی انسانی دردستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دانشگاه تهران، تحت هرعنوان (قراردادی، شرکتی و حجمی و.....) به طورمستقیم یا غیرمستقیم و ‌انعقاد قرارداد پیمانکاری با اشخاص حقیقی و یا حقوقی جهت به کارگیری نیروی انسانی بدون اخذ مجوزرسمی و انجام تشریفات قانونی ممنوع است، لذا همه واحدهای دانشگاه اجازه به کارگیری نیروی انسانی (قراردادی، شرکتی و حجمی و.....) را ندارند. لازم است واحدها نیازهای نیروی انسانی خود را همراه با دلایل توجیهی به اداره کل منابع انسانی دانشگاه جهت طرح در هیأت اجرایی منابع انسانی اعلام نمایند.

تبصره: کلیه قراردادهای شرکتی موجود فی مابین واحدها با تعاونی چند منظوره و سایرشرکتها صرفاً تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۹۸‬ معتبر بوده و بعد ازآن فاقد اعتباراست. ضمناً واحدهای دانشگاه می‌توانند در خصوص درخواست ادامه همکاری این نیروها، دلایل توجیهی خود را به اداره کل منابع انسانی اعلام نمایند. اداره کل منابع انسانی موظف است درخواست واحد مربوطه را بررسی و نظرکارشناسی خودرا به هیأت اجرایی ارائه نماید. پس ازاخذ مجوزاز هیأت اجرایی و یا هیأت رئیسه دانشگاه، مقدمات لازم (آگهی، امتحان، مصاحبه و....) را انجام دهد و قرارداد بکارگیری نیروی انسانی را مستقیماً با شرکت‌های مربوطه منعقد نموده وکارمند مورد نظر را با نامه رسمی جهت بکارگیری به واحد معرفی نماید. لذا هرگونه پرداخت به این افراد ممنوع می‌باشد.