بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولت در ساعات اداری

ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولت در ساعات اداری


شماره بخشنامه:   155/48305

تاریخ :   1398/2/30

 

بدین وسیله بند ۱هیأت اجرایی شماره ۱۹۱ مورخ ۲۶/ ‏۰۱/‏۹۸ به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱. موضوع تحصیل برخی از کارمندان دانشگاه در مقطع دکتری مطرح و با توجه به بخشنامه ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران دولت در ساعات اداری، مصوبه مورخ ۳۱/‏۰۴/‏۱۳۹۴ هیأت امنا و مصوبه مورخ ۱۵/‏۱۰/‏۱۳۹۳ هیات اجرایی منابع انسانی مقرر گردید، درباره کلیه کارکنانی که علیرغم بخشنامه‌های متعدد دانشگاه در خصوص ممنوعیت تحصیل در مقطع دکتری بدون اخذ مرخصی بدون حقوق یا مأموریت آموزشی در مقطع دکتری تحصیل نموده یا درحال تحصیل می‌باشند، به شرح زیر اقدام گردد:

 

الف. کلیه کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی که در حال حاضر شاغل به تحصیل در دوره دکتری بوده اما مأموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق از دانشگاه نگرفته‌اند، چنانچه بخواهند تحصیلات خود را در مقطع دکتری ادامه دهند مکلف هستند از ابتدای شروع به تحصیل در دوره دکتری درخواست مرخصی بدون حقوق نمایند، حقوق دریافتی در این مدت به حساب دانشگاه عودت شود.

ب. قرارداد ادامه همکاری کارکنان پیمانی و قرارداد کار معین که به استناد تبصره ماده ۶۳ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه صرفاً در مدت قرارداد مجاز به استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت ۴ ماه در سال می‌باشند، منوط به ارائه برگ تسویه حساب وانصراف ازدانشگاه محل تحصیل، تمدید می‌گردد در غیر این صورت، حکم قراردادی آنان بدلیل عدم نیاز به خدمات ایشان لغو وخاتمه ادامه همکاری این نوع همکاران با دانشگاه صادر خواهد شد.

ج. کارکنان رسمی که به استناد ماده ۶۴ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی می‌توانندبا استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت ۳ سال، با تصویب هیأت اجرایی منابع انسانی وقابل تمدید تا ۵ سال در مقطع دکتری ادامه تحصیل دهند. آنها پس از اتمام تحصیلات خود، می‌توانند بازگشت به کار نمایند، دانشگاه تهران هیچگونه تعهدی برای اعمال مدرک دکتری آنان ندارد.

د. اشتغال کارمندان مشغول به تحصیل در مقطع دکتری در کلیه واحدهای دانشگاه، بدون اخذ مجوز از هیأت اجرایی دانشگاه، برخلاف مقررات و بخشنامه‌های ارسالی می‌باشد.