بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری

ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری


شماره بخشنامه:   155/8681

تاریخ :   1398/1/25

 

پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۵۵/۲۷۴۹۲۴ مورخ ۹۷/۹/۱۷و ۵۴۳۰۴۴ مورخ ۹۲/۱۰/۱۶ و شماره ۲/۲۷۷۲۲ مورخ ۹۵/۲/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۵۵/۳۳۰۸۴۳ مورخ ۹۶/۱۱/۱ و شماره ۱۵۵/۱۴۲۵۳۵ مورخ ۹۷/۵/۳۰ و با توجه به قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران در ساعات اداری در داخل و خارج از کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین این قانون به هیأت تخلفات اداری معرفی می‌گردند. با عنایت به مصوبه مورخ ۹۴/۹/۲۵ کمیسیون دائمی هیأت امنا دانشگاه در خصوص کف و سقف مدرک تحصیلی مورد نیاز پست‌های سازمانی دانشگاه و همچنین صورتجلسه مورخ ۹۳/۱۰/۱۵ هیأت اجرایی منابع انسانی، کارمندان محترم دانشگاه تهران همزمان با اشتغال، اجازه تحصیل در مقطع دکتری را ندارند و افرادی که قصد تحصیل در مقطع دکتری را دارند، با توجه به ماهیت تمام وقتی وپژوهشی بودن تحصیل به صورت تمام وقت، لازم است پس از انجام فرآیند اداری و اعلام رضایت واحد با مرخصی بدون حقوق، برای حداقل مدت ۴ سال با تائید هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه تهران استفاده نمایند، در غیر این صورت ادامه تحصیل آنها وفق مقررات نمی‌باشد، همچنین باستناد ماده ۵۰ و ۵۱ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه تهران ادامه تحصیل کارکنان جهت اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی بالاتر و استفاده از مأموریت آموزشی به استثنای مشمولان تبصره ذیل ماده ۵۱ ممنوع می‌باشد.

شایان ذکر است بر اساس بخشنامه شماره ۱۵۵/۳۸۹۱۹۸ مورخ ۹۶/۱۲/۱۵ در خصوص کارکنان قراردادی با توجه به اینکه استفاده از مرخصی بدون حقوق و یا مأموریت آموزشی برای این پرسنل امکان پذیر نمی‌باشد لذا در صورت ادامه تحصیل طبق مقررات لغو قرارداد خواهند شد.

ضمناً دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دکتری ندارد و مدیران واحدهای دانشگاه موظف به جلوگیری از تردد و تحصیل غیر قانونی همکاران می‌باشند.