بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

مصوبه پنجاه درصد مدت خدمت کارکنان دولت در زمان جنگ تحمیلی

مصوبه پنجاه درصد مدت خدمت کارکنان دولت در زمان جنگ تحمیلی


شماره بخشنامه:   6705391

تاریخ :   1397/12/11

 

به پیوست تصویر نامه شماره 97/11/56863 مورخ 97/11/29 مشاور استاندارو مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری تهران ونقشه مناطق درگیر در خصوص مصوبه پنجاه درصد (50%) مدت خدمت آن دسته از کارکنان دولت که در زمان جنگ تحمیلی از تاریخ 1359/6/31 لغایت 1367/5/27 در مناطق عملیاتی درگیر، شمالغرب کشور خدمت نموده اند جهت استفاده از کسر خدمت سربازی فرزندان رزمندگان ارسال می گردد.

 

مصوبه پنجاه درصد خدمت کارکنان دولت در زمان جنگ نحمیلی