بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

مرخصی حج تمتع

مرخصی حج تمتع


شماره بخشنامه:   155/103950

تاریخ :   1398/4/24

 

با عنایت به فرا رسیدن ایام حج تمتع و استفاده برخی همکاران دانشگاه از مرخصی ایام حج به استحضار می‌رساند به استناد تبصره ۴ ماده ۵۵ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه عضو برای یک بار در طول خدمت، علاوه بر مرخصی استحقاقی پیش بینی شده در این ماده می‌تواند تا مجموع یک ماه از مرخصی استحقاقی در طی سال به منظور تشرف به حج واجب برخوردار گردد. لذا همکاران لازم است مستندات ثبت نام در کاروان های حج تمتع به تاریخ سال ۱۳۹۸ را ضمن بارگذاری مدارک در سامانه ثبت مرخصی، مرخصی حج واجب خود را ثبت و مدارک را به واحد خدمت تحویل و واحد نیز طی نامه رسمی به این اداره کل ارسال نماید.