بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

عضویت هم زمان مقامات دستگاه های اجرایی

عضویت هم زمان مقامات دستگاه های اجرایی


 

شماره بخشنامه:  6794392

تاریخ :   1398/2/9

 

به پیوست تصویر نامه شماره 2/174/131 مورخ 98/1/28 دیوان محاسبات استان تهران در خصوص ممنوعیت کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی وکارشناسی در مدیریت عاملی جهت استحضار واقدام مقتضی ارسال می گردد، شایان ذکر است عضویت هم زمان  مقامات موضوع ماده (71)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86/7/8 ومعاونان ومدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری وماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور وهمچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی وکارشناسی در مدیریت عاملی وسایر مسئولیت های اجرائی وعضویت هیات مدیره شرکت های دولتی ونهاد های عمومی غیر دولتی وسازمان ها اعم از زیر مجموعه خود وزیر مجموعه سایر دستگاهها ممنوع است . 

 

تصویر نامه دیوان محاسبات