بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

صدور احکام مرخصی بدون حقوق، بازخرید خدمت؛ اخراج و استعفاء - نامه صندوق بازنشستگی

صدور احکام مرخصی بدون حقوق، بازخرید خدمت؛ اخراج و استعفاء - نامه صندوق بازنشستگی


شماره بخشنامه:   155/97283

تاریخ :   1396/4/13

 

به پیوست تصویر نامه شماره ۳۷۵۲/‏ص/‏۲۱۰‬ به تاریخ ۱۶/‏۰۳/‏۱۳۹۶‬ صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص اجرای بند (الف) ماده (۶) احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰/‏۱۱/‏۱۳۹۵‬ مجلس شورای اسلامی به همراه دستورالعمل اجرای آن جهت اطلاع به کلیه همراه محترم اعم از اعضای هیأت علمی و کارکنان تقدم می‌گردد. 

 

صدور حکم مرخصی بدون حقوق، بازخرید، اخراج، استعفاء و انتقال