نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صدور احکام افزایش پنجاه درصدی کمک هزینه عائله مندی / اولاد

صدور احکام افزایش پنجاه درصدی کمک هزینه عائله مندی / اولاد


به استناد مصوبه کمیسیون دائمی هیات امناء جلسه دوره هفتم مورخ 1399/6/11 و بر اساس اختیارات ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و بخشنامه شماره 15/83168 مورخ 8 مرداد 1399وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بر اساس بند 2 مصوبه مورخ 1399/5/25 هیات رئیسه دانشگاه با اصلاح ضریب ماده 34 به میزان 1215 و ماده 35 ، احکام افزایش پنجاه درصدی کمک هزینه عائله مندی / اولاد کارمندان دانشگاه از تاریخ 1399/1/1 صادر گردید.