بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

راه اندازی سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان

راه اندازی سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان


 

کلیه اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه تهران می‌توانند با مراجعه به "سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان" به نشانی: http://feedback.ut.ac.ir به منظور بهبود کیفیت و ارتقای خدمات دانشگاه نسبت به ارزیابی کارمندان مشارکت نمایند.