بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

راه اندازی تلفن گویا در راستای سامانه هدفمندسازی یارانه ها

راه اندازی تلفن گویا در راستای سامانه هدفمندسازی یارانه ها


 

 در راستای هدفمندسازی یارانه ها توسط دولت ، جهت استحضار کلیه کارکنان محترم دانشگاه تهران، تصویر نامه شماره 371/98/10/5913  ارسالی از سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح زیر ارسال می گردد: