بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

درخواست دیوان محاسبات در خصوص بازنشستگان به کارگیری شده توسط واحد ها

درخواست دیوان محاسبات در خصوص بازنشستگان به کارگیری شده توسط واحد ها


شماره بخشنامه:   155/108219

تاریخ :   1398/4/29

 

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۴/۱۰۱۰۳۹ مورخ ۹۸/۴/۲۲ اداره کل مالی دانشگاه بانضمام نامه شماره ۲/۱۷۴۰۴/۱۹۴۳ مورخ ۹۸/۴/۱۶ دیوان محاسبات استان تهران ارسال می گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت (در خصوص اطلاعات مربوط به کلیه بازنشستگان به کارگیری شده توسط واحد ها و مراکز تابعه دانشگاه تهران در سال های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ و۳ ماهه نخست سال جاری ۱۳۹۸) نسبت به تکمیل فرم های پیوست به همراه اسناد و مدارک طی نامه رسمی به اداره کل مالی دانشگاه ارسال نمایند.

 

نامه دیوان محاسبات در خصوص به کارگیری نیروهای بازنشسته