بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

تمدید زمان ارزیابی عملکرد کارمندان سال 1398

تمدید زمان ارزیابی عملکرد کارمندان سال 1398


شماره بخشنامه:   155/142410

تاریخ :   1399/7/12

 

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۷۱۳۷/‏۱۵۵ مورخ ۲۲/‏۰۶/‏1399 ‬ ‬ضمن تشکر از کلیه مدیران و کارکنان محترمی که نسبت به انجام به موقع ارزیابی اهتمام داشته‌اند، به استحضار می‌رساند حسب درخواست برخی از همکاران، زمان انجام ارزیابی سال 1398 از تاریخ ۱۲/‏۰۷/‏1399‬ لغایت ۱۸/‏۰۷/‏1399‬ (ساعت ۱۲ شب) تمدید شد. لذا شایسته است کلیه مدیران و کارکنانی که تاکنون موفق به تکمیل فرم ارزیابی نشده‌اند، با مراجعه به سامانه مدیریت عملکرد کارمندان به نشانی: https://pms.ut.ac.ir برای ارزیابی سال 1398 اقدام عاجل معمول نمایند.
نکات قابل توجه:

۱- مراتب به نحو مقتضی به اطلاع افرادی که تاکنون موفق به تکمیل فرم ارزیابی نشده‌اند، رسانده شود.‌‌‌‌‌‌‌
۲- بر اساس ماده ۲۱ آئین نامه استخدامی اعضا غیر هیأت علمی دانشگاه، به پرسنلی که در سال 1398 فاقد امتیاز ارزیابی باشند، ترفیع پایه سالانه تعلق نخواهد گرفت.

۳- تأیید و خارج شدن فرم از کارتابل ارزیابی به منزله صحت انجام نهایی ارزیابی می‌باشد.‌‌‌‌‌‌‌