بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

تغییرات احتمالی معرفی شدگان- کارمند نمونه سال 1397

تغییرات احتمالی معرفی شدگان- کارمند نمونه سال 1397


شماره بخشنامه:   155/248569

تاریخ :   1398/8/27

پیرو بخشنامه شماره 6897013 مورخ 98/04/01 در خصوص انتخاب کارمند نمونه به اطلاع میرساند؛ با توجه به تصمیمات هیات محترم اجرایی دانشگاه در خصوص افزایش تعداد کارمندان نمونه از 25 نفر به 50 نفر (مشروط به انتخاب10 نفر از کارکنان قرارداد خدماتی) ، خواهشمنداست آخرین تغییرات احتمالی در معرفی کارمند نمونه بر اساس رعایت سهمیه شیوه نامه را تا تاریخ 98/08/29 اعلام فرمایید.