بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

تبدیل وضعیت استخدام پنجاه نفر از کارکنان دانشگاه به پیمانی

تبدیل وضعیت استخدام پنجاه نفر از کارکنان دانشگاه به پیمانی


تبدیل وضعیت استخدام پنجاه نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه به پیمانی از محل رای 555 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران برای 50 نفر از کارکنان قراردادی (دارای قرارداد خرید خدمت قبل از سال 1378) موفق به دریافت شماره مستخدم همراه با مجوز استخدام پیمانی از سازمان امور اداری و استخدامی شد.

در گام اول این پروسه که از اواسط سال 1394 آغاز شده بود، 33 نفر در سال 1396 استخدام پیمانی شدند. پس از استعلام کلیه مشمولین باقی مانده در واحدها از طریق بخشنامه شماره  6060833  اداره کل منابع انسانی، در تاریخ  4 اردیبهشت؛ و بارگذاری مدارک ایشان، نهایتا در 15دی ماه 1397 ، هفده نفر باقی مانده نیز شماره مستخدم دریافت کردند.

لازم به ذکر است فرآیند تبدیل وضعیت این افراد از محل رای 555 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بخشنامه شماره 134700 مورخ 5 بهمن 1393 به نتیجه رسید.

 

برای کلیه این افراد حکم استخدام پیمانی صادر شده است.