بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بررسی و تکمیل اطلاعات پرسنلی و ارسال درخواست تغییرات از طریق سامانه پیشخوان دانشگاه

بررسی و تکمیل اطلاعات پرسنلی و ارسال درخواست تغییرات از طریق سامانه پیشخوان دانشگاه


شماره بخشنامه:   155/48236

تاریخ :   1397/2/29

 

نظر به اینکه امکان مشاهده و تکمیل اطلاعات پرسنلی شامل مشخصات فردی، تحصیلی، شغلی و همچنین اطلاعات افراد تحت تکفل از طریق سامانه پیشخوان دانشگاه به نشانی my.ut.ac.ir فراهم شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است، شایسته است کلیه کارکنان و اعضا هیأت علمی به سامانه مذکور مراجعه نموده و با انتخاب گزینه "اطلاعات پرسنلی" نسبت به بازبینی، ویرایش و تکمیل اطلاعات اقدام نمایند.
شایان ذکر است پس از ارسال این بخشنامه، درخواست تغییر اطلاعات فردی مانند نام و نام خانوادگی فارسی و انگلیسی، شماره تلفن همراه، آدرس محل سکونت، ایمیل غیردانشگاهی، وضعیت تأهل، اطلاعات مربوط به ایثارگری، مشخصات فرزندان و... الزاماً می‌بایست در سامانه پیشخوان دانشگاه ثبت و مدارک مربوط در موارد درخواستی بارگذاری شود.
برخی درخواست‌ها مانند تغییرات مربوط به تلفن منزل، تلفن محل کار، تلفن همراه، آدرس محل سکونت، کدپستی و ایمیل غیر دانشگاهی مستقیم و بدون تأیید کارشناس در سامانه ثبت می‌گردد و سایر موارد پس از رؤیت اصل مدارک و تأیید اولیه توسط کارشناسان امور اداری واحدها، جهت بررسی و اقدام به کارشناسان اداره کل منابع انسانی ارجاع می‌شود.
پیگیری کلیه درخواست‌ها، مشاهده نتیجه اعمال تغییرات در سامانه پرسنلی و در موارد لزوم صدور حکم از طریق سامانه مورد اشاره امکان پذیر می‌باشد.