بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بررسی نتایج سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان با حضور رئیس دانشگاه

بررسی نتایج سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان با حضور رئیس دانشگاه 

جلسه تحلیل نتایج سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان دانشگاه به منظور لحاظ کردن ارزیابی دانشجویان و همکاران دانشگاهی در امتیاز ارزشیابی کارکنان، با حضور رئیس دانشگاه برگزار و مقرر شد امتیازات این ارزیابی به صورت محرمانه و بدون ذکر نام به همه کارکنان ارزیابی شده، اطلاع داده شود.

در این دوره، ارزشیابی ۹۷ درصد از کارکنان انجام و مقرر گردید در دوره بعدی ارزشیابی، نظرات دانشجویان و ارباب رجوع بیش از پیش در امتیازات ارزشیابی مؤثر واقع  شود.