بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه کاهش حداقل مدت توقف جهت ارتقا رتبه

بخشنامه کاهش حداقل مدت توقف جهت ارتقا رتبه


شماره بخشنامه:   155/211238

تاریخ :   1399/09/29

 

بند ۳ هیأت اجرایی شماره ۲۲۷ مورخ ۰۶/‏۰۵/‏۹۹‬ جهت ابلاغ به کلیه همکاران محترم دانشگاهی ارسال می‌گردد:

پیشنهاد اداره کل منابع انسانی بدین شرح مطرح و مورد موافقت قرار گرفت: نظر به اینکه رسیدگی به پرونده‌های ارتقا رتبه کارمندان رسمی و پیمانی در فاصله زمانی سال‌های ۹۲ و ۹۳ (به مدت دو سال) متوقف بوده است، لذا موافقت می‌گردد افرادی که از سال ۹۴ به بعد درخواست ارتقا رتبه ایشان مورد موافقت قرار گرفته، فقط یک بار از کاهش دو سال در " حداقل مدت توقف " بهره مند شوند. فرد می‌بایست سایر شرایط ارتقا رتبه مانند سنوات و کسب امتیاز لازم را بر اساس شیوه نامه اجرایی ارتقا رتبه اعضا غیر هیأت علمی دانشگاه تهران دارا باشد. این مصوبه از ۰۱/‏۰۱/‏۹۹‬ قابل اجراست.

 

لذا آن دسته از کارکنان رسمی و پیمانی که با توجه به شیوه نامه اجرایی ارتقا رتبه و دو سال کاهش در حداقل مدت توقف، در تاریخ ۰۱/‏۰۱/‏۹۹‬ توقف لازم جهت ارتقا به رتبه بعدی را سپری نموده‌اند، می‌توانند پرونده درخواست ارتقا رتبه شغلی خود را مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۴۵۱۰۱/‏۱۵۵‬ مورخ ۲۴/‏۰۳/‏۹۹‬ (تصویر پیوست) آماده و تحویل کارشناسان امور اداری واحد نمایند.
کارشناسان امور اداری
می‌بایست پس از شرکت در دوره آموزشی که زمان آن متعاقباً اعلام می‌گردد، نسبت به ارسال پرونده همکاران به همراه نامه رسمی اقدام نمایند. شایان ذکر است به پرونده‌های ناقص و نامرتب ترتیب اثر داده نخواهد شد و مسؤولیت و کلیه عواقب ناشی از آن به عهده واحد مربوطه می‌باشد.