نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه مقررات کارکرد

بخشنامه مقررات کارکرد


با سلام و احترام

 به منظور افزایش کارایی و بهره وری کارکنان و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان ، بدینوسیله ماده 41 و 42 و 44 "آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران" جهت استحضار جنابعالی یادآور می گردد .

ماده 41 - عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک خدمت در خلال ساعات موظف در دانشگاه بدون ارائه مجوز خروج (ماموریت یا مرخصی ساعتی)، ضمن کسر حقوق و مزایای مستمر به میزان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، برای بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار پرونده وی برای رسیدگی به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می گردد.

ماده 42 - عضو دانشگاه موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوطه انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد. در صورت تخطی از این اصل، برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.

ماده 44- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در "قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری" توسط عضو، موضوع به هیات های قانونی مذکور ارجاع می گردد. (ماده 8 فصل دوم تخلفات اداری پیوست می باشد).

لذا خواهشمند است، با توجه به مواد فوق و ماده 8 فصل دوم قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری، در صورتی که یک از کارکنان آن واحد مرتکب یکی از موارد تخلف شدند، مدارک و مستندات مربوطه با نامه رسمی جهت ارائه به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان به این اداره کل ارسال شود.

شایان ذکر است مراحل صدور حکم توبیخ کتبی با درج در پرونده توسط اداره کل منابع انسانی و اموررفاهی دانشگاه به شرح زیر می باشد :

الف - احضار فرد متخلف توسط رئیس واحد مربوطه و تذکر شفاهی با درج در اتوماسیون اداری (جهت نگهداری سوابق) و بدون درج در پرونده.

ب - احضار فرد متخلف توسط رئیس واحد مربوطه و اخطار کتبی با درج در اتوماسیون اداری و درج در پرونده.

ج - ارسال مدارک و مستندات تخلف عضو توسط رئیس واحد به اداره کل منابع انسانی جهت صدور حکم توبیخ کتبی.

همچنین در صورت عدم رضایت از عملکرد برخی از پرسنل آن واحد، صرفاً اسامی این افراد جهت جایابی به اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی دانشگاه معرفی شوند و تا تعیین تکلیف نهایی، لازم است ایشان در محل خدمت قبلی خود مشغول به خدمت باشند.