بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بخشنامه -ساعت کاری و مرخصی های سالانه و تابستانی سال 97

بخشنامه -ساعت کاری و مرخصی های سالانه و تابستانی سال 97


شماره بخشنامه:   155/89203

تاریخ :   1397/4/9

 

به استناد فصل هشتم آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه موضوع ماده ۵۵ و ۵۶ و تبصره‌های آن، نحوه استفاده، بازخرید و ذخیره مرخصی استحقاقی و تشویقی به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱ - مرخصی سالانه برای اعضای رسمی
٬
پیمانی
٬
و قراردادی در طول یک سال، ۳۰ روز می‌باشد. علاوه بر آن دانشگاه می‌تواند ۱۰ روز مرخصی فوق العاده (تشویقی)، در صورت موافقت مدیریت واحد، به اعضا اعطا نماید.
۲ - تأکید مدیریت دانشگاه بر استفاده کارمندان محترم، از یک ماه مرخصی در طول سال می‌باشد. (به جز کارمندان محترمی که دارای سمت اجرایی می‌باشند).
۳ - کارکنان دانشگاه که دارای سمت‌های اجرایی مندرج در تشکیلات تفصیلی مصوب می‌باشند می‌توانند با موافقت مدیر واحد، حداکثر ۱۵ روز از مرخصی استحقاقی خود را ذخیره یا بازخرید نمایند.
۴ - مدیریت واحد می‌تواند برای ذخیره یا بازخرید بخشی از مرخصی استحقاقی کارمندان محترمی که سمت اجرایی ندارند، به یکی از دو روش زیر عمل نماید:
الف - برای ۵۰ درصد این قبیل همکاران، برای هر نفر حداکثر ۱۵ روز مرخصی استحقاقی را ذخیره یا بازخرید نماید.
ب - یا برای کلیه پرسنل، برای هر نفر، حداکثر ۷ روز مرخصی استحقاقی ذخیره یا بازخرید نماید.
* (همکاران قراردادی فقط امکان بازخرید مرخصی را دارند: برای ۵۰ درصد پرسنل قراردادی ۱۵ روزبازخرید ویا برای ۱۰۰ درصد پرسنل قراردادی فقط ۷ روزبازخرید می‌گردد. ضمناً بازخرید مرخصی‌ها از محل اختصاصی واحد پرداخت می‌گردد).
۵ - مدت زمان استفاده از مرخصی تشویقی در نیمه اول فروردین ماه، و ایام تابستان (۱۰ تیرماه، لغایت ۳۰ شهریور ماه) می‌باشد. در سال جاری ۲ روز در ایام نوروز استفاده شده لذا ۸ روز برای تابستان باقی مانده است. بنابراین، عضو، به تعداد روزهای مرخصی تشویقی (حداکثر ۸ روز)، باید حداقل، به همان تعداد روز، از مرخصی استحقاقی استفاده نماید.

ضمناً طبق آئین نامه، مرخصی تشویقی قابل ذخیره و بازخرید نمی‌باشد.

۶- ساعات کاری پرسنل دانشگاه از تاریخ ۱۰ تیرماه لغایت ۱۸ شهریور ماه سال جاری، از ساعت ۳۰/‏۷ لغایت ۱۵/‏۱۴( با ۲۰ دقیقه شناور) و کلیه شیفت‌ها با کاهش یک ساعت و ربع از پایان وقت اداری (با ۲۰ دقیقه شناور) برقرار می‌باشد.

 

۷ - درخصوص اضافه کار، طبق روال سالهای قبل و با توجه به کاهش ساعت کاری واحدهای دانشگاه، امکان پرداخت اضافه کار مربوط به این ایام وجود ندارد. لذا از مدیران محترم واحدها تقاضا می‌شود حتی المقدور کارمندان را پس از پایان ساعت کاری ٬ موظف به حضور در محل کار ننمایند. مدیران محترم می‌توانند ساعات کاری برخی از پرسنل را در شیفت عادی و برخی دیگر را در شیفت عصر یا شب (در سامانه حضور و غیاب موجود است) گروه بندی نمایند. با این وجود، پرسنلی که بنا بر ضرورت و تشخیص مدیر، و با ذکر دلیل، نیاز به حضور در غیر از ساعت اداری دارند، واحدها می‌توانند اسامی کارکنان و میزان ساعت اضافه کاری را تا پایان وقت اداری ۱۵/‏۴/‏۹۷ به اداره کل منابع انسانی دانشگاه از طریق اتوماسیون اداری ارسال نمایند. همچنین توزیع مرخصی‌ها به گونه‌ای باشد که پرسنل واحد در طول هفته پاسخگوی انجام امور جاری و ارباب رجوع باشند.