بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

انتقال حق بیمه خدمات غیردولتی (خصوصی) کارکنان دولت به صندوق بازنشستگی کشوری

انتقال حق بیمه خدمات غیردولتی (خصوصی) کارکنان دولت به صندوق بازنشستگی کشوری


شماره بخشنامه:   155/318901

تاریخ :   93/11/26

 

 با اهدای سلام

     احتراماً، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 193/18124  ج ت مورخ 1393/11/20 اداره کل صندوق بازنشستگی کشوری، به همراه تابلوی شماره 6 ،  درخصوص انتقال حق بیمه خدمات غیردولتی (خصوصی) کارکنان دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی به استحضار می رساند:
به استناد تبصره (3) ماده واحده الحاقی قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و ماده 1 آیین نامه اجرایی  قانون مذکور، مستخدمین مشمول  این قانون پس از احراز شرایط بازنشستگی (با دارا بودن حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی) در صورتی که بابت خدمت در شرکت ها و موسسات غیردولتی حق بیمه پرداخت نموده باشند، می توانند با درخواست کتبی و پرداخت مابه التفاوت آن ، که هنگام بازنشستگی براساس آخرین حکم زمان اشتغال محاسبه و از متقاضی دریافت خواهد شد، حق بیمه مزبور را به صندوق بازنشستگی انتقال دهند و این مدت صرفاٌ در محاسبه حقوق بازنشستگی به جمع سنوات خدمت آنان (حداکثر تا 30سال) اضافه می گردد و در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطای پایه یا نظایر آن منظور نخواهد گردید.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به اطلاع کلیه کارکنان آن واحد رسانده شود.

 

نامه شماره 193/18124

تابلوی شماره 6