بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

آمار کارکنان و اعضای هیات علمی شاغل از سال 1393 تا 1398

آمار کارکنان و اعضای هیات علمی شاغل از سال 1393 تا 1398


 

آمار کارکنان (غیر هیات علمی) شاغل در دانشگاه از سال 1393 تا 1398 به تفکیک نوع استخدام

 

            

 

 

     

 

 

 

آمار اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه از سال 1393 تا 1398 به تفکیک نوع استخدام