بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

آمار کارکنان شاغل از سال 1393 تا 1399

آمار کارکنان شاغل از سال 1393 تا 1399


 

 

             

 

     

آمار کارمندان شاغل در دانشگاه از سال 1393 تا 1399 - به تفکیک نوع استخدام

 

     

 

 

 

     

 

 

 

آمار اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه از سال 1393 تا 1399 به تفکیک نوع استخدام