بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

آمار بررسی پرونده های ارتقا رتبه شغلی کارمندان

آمار بررسی پرونده های ارتقا رتبه شغلی کارمندان


 

آمار بررسی پرونده های ارتقاء رتبه شغلی کارمندان طی سال های 1394، 1395، 1396 و تا پایان آذر ماه 1397 :