اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

آمار بررسی پرونده های ارتقا رتبه شغلی کارمندان

 

آمار بررسی پرونده های ارتقاء رتبه شغلی کارمندان طی سال های 1394، 1395، 1396 و تا پایان آذر ماه 1397 :