بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

افزایش 5% حقوق و مزایای اعضای قرارداد خدماتی دانشگاه از تاریخ 1398/1/1

افزایش 5% حقوق و مزایای اعضای قرارداد خدماتی دانشگاه از تاریخ 1398/1/1


شماره بخشنامه:   155/316817

تاریخ :   1398/10/30

 

به اطلاع می رساند براساس موافقت هیات رئیسه محترم دانشگاه ( مصوبه مورخ ۹۸/۹/۲۳)  و به استناد سومین نشست از دوره هفتم هیات امنا مورخ 1398/10/08، از تاریخ ۹۸/0۱/0۱ حقوق و مزایای اعضای قرارداد خدماتی دانشگاه به میزان ۵% افزایش می‌یابد و احکام آن متعاقباً صادر خواهد‌ شد.