بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اعلام نظر اداره کل حقوقی در خصوص استفاده از ماموریت آموزشی وعدم ارائه مدرک تحصیلی

اعلام نظر اداره کل حقوقی در خصوص استفاده از ماموریت آموزشی وعدم ارائه مدرک تحصیلی


شماره بخشنامه:   155/278824

تاریخ :   1398/9/24

 

به پیوست تصویر نامه شماره 151/274492 مورخ 98/9/19 اداره کل حقوقی دانشگاه ارسال و باطلاع می رساند ، همکاران محترم ایثارگرکه از ماموریت آموزشی استفاده می نمایند چنانچه به دلیل انصراف یا اخراج منجر به اخذ مدرک تحصیلی نشوند ( به جزمواردی که به تشخیص وتائید بنیاد شهید وامور ایثارگران دارای عذر موجه باشند) به استناد ماده 13 دستورالعمل ماموریت آموزشی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه ، موظف به باز پرداخت حقوق ومزایای دریافتی در طول مدت استفاده از ماموریت آموزشی می باشد.