بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اعطای پایه های خدمتی بر اساس ماده 51 ، 52 و 53 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

اعطای پایه های خدمتی بر اساس ماده 51 ، 52 و 53 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی


 

شماره بخشنامه:   155/54419

تاریخ :   1394/3/4

 

با سلام و احترام

مواد 51 و 52 و 53 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران به شرح ذیل جهت استحضار و اطلاع اعضای محترم هیات علمی دانشگاه تقدیم می گردد:

ماده 51- به عضو در صورت احراز شرایط مقرر در موارد «52» و «53» این آیین‌نامه، پایه‌های مشروحه ذیل اعطاء می‌گردد:

51-1- پایه استحقاقی شامل: ترفیع خدمت سربازی، ترفیع استحقاقی سالیانه، پایه‌های ایثارگری، پایه مأموریت تحصیلی و سایر پایه‌های مصوب آتی.

51-2- پایه تشویقی شامل: عضویت در گردان‌های عاشورا و الزهرا «س» - کسب عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری و سایر پایه‌های مصوب آتی.

ماده 52- به اعضای شاغل به کار و مأمور به تحصیل در صورت احراز شرایط مندرج در بندهای ذیل حسب مورد، پایه ترفیع استحقاقی سالیانه اعطا می‌گردد:

52-1- اعضای شاغل به کار:

انجام حداقل یک و یا دو سال خدمت علمی آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی، به ترتیب برای اعضای تمام وقت «یک سال» و اعضای نیمه حضوری یا نیمه وقت «دو سال» حسب مورد و کسب حداقل امتیاز مندرج در «دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی» در مهلت مقرر.

52-2- اعضای رسمی مأمور به تحصیل:

در ازای ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی سالانه که به تأیید دانشگاه محل تحصیل و دانشگاه برسد، در مقطع کارشناسی ارشد برای هر سال تحصیل یک پایه و در طول دوره حداکثر دو پایه و در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی برای هر سال تحصیل یک پایه و حداکثر چهار پایه و در مجموع برای دو مقطع تحصیلی پنج پایه اعطا می‌گردد.

تبصره 1- در ازای ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، یک پایه ترفیع تعلق می‌گیرد.

تبصره 2- به مشمولین طرح سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد بند «یک» این ماده به ازای هر سال خدمت، یک پایه تا سقف «2» پایه تعلق می‌گیرد.

تبصره 3- به ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت، پایه استحقاقی تعلق نمی‌گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق می‌افتد.

تبصره 4-  اعضایی که از سوی مراجع ذیصلاح واجد دریافت مزایای ایثارگری شناخته می‌شوند، علاوه بر پایه‌های استحقاقی مندرج در این ماده، از پایه‌های ایثارگری براساس جدول ذیل برخوردار می‌گردند. اعضای ایثارگری (جانبازان و آزادگان) که در مرتبه ردیف‌های یک و دو مندرج در جدول موضوع ماده «9» این آیین‌نامه قرار داشته و از حقوق و مزایای یک مرتبه بالاتر بهره‌مند گردیده‌اند، در شمول این تبصره قرار نمی‌گیرند.

جدول پایه‌های ایثارگری قابل اعطا به اعضای ایثارگر

ردیف

نوع ایثارگری

پایه ایثارگری قابل اعطا «برای هر ستون»

مدت اسارت (آزادگی) «ستون 1»

درصد جانبازی «ستون 2»

مدت خدمت در جبهه «ستون 3»

1

تا یک سال

تا 19 درصد

6 ماه تا یک سال

1 پایه

2

1تا 2 سال

20 تا 29 درصد

1 تا 2 سال

2 پایه

3

2 تا 3 سال

30 تا 39 درصد

2 تا 3 سال

3 پایه

4

3 تا 4 سال

40 تا 49 درصد

3 تا 4 سال

5 پایه

5

4 تا 5 سال

50 تا 59 درصد

4 تا 5 سال

7 پایه

6

5 تا 6 سال

60 تا 69 درصد

5 تا 6 سال

9 پایه

7

6 سال و بالاتر

70 درصد و بیشتر

6 سال و بالاتر

11 پایه

 

 

تبصره 5- در صورتی که خدمت سربازی و خدمت در جبهه عضو همزمان بوده باشد، عضو می‌تواند از مجموع ترفیعات مربوط برخوردار گردد.

تبصره 6- عضو می‌تواند از مجموع ترفیعات حداکثر دو ستون از ستون‌های جدول تبصره «4» این ماده برخوردار گردد.

تبصره 7- عضو هیأت علمی (فرزند شهید) در مرتبه علمی استادیار و بالاتر، علاوه بر پایه‌های استحقاقی مندرج در این ماده از «7» پایه ایثارگری و در مرتبه علمی پایین‌تر از استادیار، از حقوق و مزایای یک مرتبه بالاتر برخوردار می‌گردد.

تبصره 8- اعضایی که به درجه رفیع شهادت نائل شده یا می‌شوند، ضمن ارتقا به مرتبه علمی بالاتر، از تاریخ شهادت در حالت اشتغال به سر می‌برند و تا زمان رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی، ترفیع استحقاقی سالیانه را دریافت داشته و از مزایای زمان اشتغال از جمله ارتقا به مرتبه علمی بالاتر صرفاً پس از طی مدت توقف مقرر در آیین‌نامه ارتقا مرتبه، برخوردار خواهد بود. اعضایی که در مرتبه استادی به شهادت رسیده‌اند، به دلیل عدم امکان ارتقا به مرتبه علمی بالاتر، بلافاصله از «10» پایه ایثارگری بهره‌مند می‌گردند.

ماده 53- به عضو رسمی در صورتی که یکی از شرایط زیر را احراز نموده یا می‌نماید، پایه تشویقی اعطا می‌گردد:

53-1- کسب بالاترین امتیاز پژوهشی در سه سال متوالی به انتخاب کمیته ترفیعات دانشگاه (هر بار یک پایه و حداکثر سه پایه به فاصله زمانی حداقل 5 سال از یکدیگر، در طول خدمت).

53-2- عضو فعال در گردان‌های عاشورا و الزهرا «س» در چارچوب ضوابط مربوط (حداکثر یک پایه).

53-3- احراز عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری (دو پایه).

53-4- احراز عنوان استاد ممتاز در دانشگاه (حداکثر دو پایه).

53-5- دارندگان نشان‌های دولتی و برگزیدگان جشنواره‌های معتبر ملی (یک پایه برای هر مورد و حداکثر دو پایه).

53-6- اعضای شاغل و یا مأموران به خدمت (موضوع ماده 74 این آیین‌نامه) در مؤسساتی که با تأیید مراجع ذیصلاح وزارت در شمول دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تازه تأسیس و در حال توسعه قرار دارند، در صورتی که در خدمت مؤسسات مذکور باقی بمانند، در ازای 7 سال خدمت در مؤسسات یاد شده از یک پایه تشویقی برخوردار می‌گردند.

53-7- اعضایی که در دانشگاه در سمت‌های مدیریت ستادی، رئیس دانشکده و سمت‌های همتراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه می‌باشند (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه به فاصله زمانی حداقل 5 سال از یکدیگر، در طول خدمت).

53-8- اعضای دانشگاه که دارای سمت‌های مدیریتی مقامات موضوع ماده «79» این آیین‌نامه، می‌باشند، (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر چهار پایه در طول خدمت).

53-9- اعضای دانشگاه که در سمت‌های مدیریتی حوزه ستاد وزارت دارای خدمات ارزنده و قابل قبول به تشخیص وزیر یا معاونان ذیربط وی می‌باشند، (به ازای هر دو سال خدمت یک پایه و حداکثر دو پایه در طول خدمت).

تبصره 1- پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفاً به ده درصد اعضای واجد شرایط هر واحد سازمانی دانشگاه به طور سالانه اعطا می‌گردد. این نصاب برای واحدهای سازمانی دارای کمتر از 10 عضو هر دو سال یک بار اعمال می‌گردد.

تبصره 2- سقف پایه‌های تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت به استثنای پایه‌های تشویقی موضوع بندهای «6» و «8» این ماده، حداکثر «7» پایه می‌باشد.

تبصره 3- به عضو پیمانی، در صورت احراز شرایط، پایه‌های تشویقی موضوع بندهای «2» و «5» این ماده، اعطا می‌گردد.

ماده 54- به اعضای نیمه حضوری و نیمه وقت در ازای هر دو سال خدمت قابل قبول با رعایت بند «1» ماده «52» این آیین‌نامه یک پایه استحقاقی تعلق می‌گیرد. همچنین مدت توقف لازم برای ارتقای مرتبه آنان دو برابر عضو تمام‌وقت می‌باشد.