بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اطلاع رسانی در خصوص گزارش امتیازات ارزیابی سال 96

اطلاع رسانی در خصوص گزارش امتیازات ارزیابی سال 96


 

گزارش امتیازات ارزیابی سال ۹۶ دانشگاه از سامانه مدیریت عملکرد استخراج شد و احکام ترفیع پایه کارمندان در حال صدور می‌باشد.

به استحضار می‌رساند؛ گزارش امتیاز ارزیابی سال ۱۳۹۶ آن دسته از پرسنل که مدیران ایشان در بازه‌های زمانی مقرر نسبت به انجام ارزیابی اقدام نموده‌اند، از سامانه مدیریت عملکرد استخراج و جهت صدور احکام ترفیع پایه در سامانه پرسنلی ثبت گردید ولیکن به دلیل عدم انجام ارزیابی توسط تعداد محدودی از مدیران، امکان مشاهده کارنامه در سامانه مذکور میسر نمی‌باشد.

شایان ذکر است سامانه به منظور انجام ارزیابی در خصوص افرادی که هنوز ارزشیابی ایشان توسط مدیران مربوطه انجام نشده فعال می‌باشد و زمان مشاهده کارنامه پس از تعیین تکلیف این دسته از همکاران، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.