بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اطلاع رسانی در خصوص سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان

اطلاع رسانی در خصوص سامانه ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان


شماره بخشنامه:   155/322977

تاریخ :   1396/10/24

 

به استحضار می‌رساند به منظور تکریم ارباب رجوع در ارزشیابی عملکرد کارکنان در سال ۹۶، نظر ارباب رجوع در سامانه "ارزیابی رضایتمندی از عملکرد کارکنان" مؤثر خواهد بود لذا از همه اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان گرامی دانشگاه تقاضا می‌شود به سامانه مذکور به نشانی: feedback.ut.ac.ir مراجعه و در خصوص رضایتمندی از عملکرد کارکنان اظهار نظر فرمائید.