بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

اطلاع رسانی در خصوص جمع آوری مدارک برای اخذ شماره شناسه پرسنل قراردادی دانشگاه

اطلاع رسانی در خصوص جمع آوری مدارک برای اخذ شماره شناسه پرسنل قراردادی دانشگاه


شماره بخشنامه:   155/56406

تاریخ :   1396/3/2

 

با سلام و احترام

پیرو مذاکرات به عمل آمده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به استحضار می‌رساند کلیه کارکنان قراردادی دانشگاه ملزم به اخذ شماره شناسه ۱۱ رقمی هستند و جهت انجام این فرایند، مدارک مورد نیاز برای پرسنل قراردادی استخدامی قبل از سال ۱۳۹۰ با پرسنل قراردادی استخدامی بعد از سال ۱۳۹۰ متفاوت می‌باشد.

نظر به این که ورود اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک بایستی به تفکیک برای هر پرسنل و با شرایط خاص (اعم از فرمت، حجم فایل و...) انجام شود لذا خواهشمند است دستور فرمائید این بخشنامه به نحو مناسب به اطلاع کلیه پرسنل قراردادی دانشگاه رسانده شود و مدارک به شرح زیر جمع آوری گردد.

گروه الف پرسنل قراردادی قبل از سال ۱۳۹۰

۱- تصویر صفحه اول کارت ملی با مهر برابر اصل

۲- آخرین مدرک تحصیلی با مهر برابر اصل و مهر واحد محل خدمت

۳- قرارداد انجام کار معین مشخص / خرید خدمت در سال ۱۳۸۹ با مهر برابر اصل و مهر کارگزینی دانشگاه

۴- آخرین قرارداد انجام کار معین مشخص با مهر برابر اصل و مهر کارگزینی دانشگاه

۵- ریز واریز بیمه، حداقل از سال ۱۳۸۹ تا کنون از همان دستگاه با تأیید (مهر و امضا) شعب تأمین اجتماعی

گروه ب- پرسنل قراردادی بعد از سال ۱۳۹۰

۱- تصویر صفحه اول کارت ملی با مهر برابر اصل

۲- مدرک تحصیلی مربوط به زمان استخدام / بکارگیری با مهر برابر با اصل و مهر واحد محل خدمت

۳- اولین قرارداد انجام کار معین مشخص با مهر برابر اصل و مهر کارگزینی دانشگاه

۴- آخرین قرارداد انجام کار معین مشخص با مهر برابر اصل و مهر کارگزینی دانشگاه

۵- ریز واریز بیمه، از تاریخ اولین بکارگیری تا کنون با تأیید (مهر و امضا) شعب تأمین اجتماعی

۶- تاییدیه دارای یک سال اعتبار هسته گزینش از تاریخ صدور با ذکر عنوان قراردادی کارمعین مشخص و با مهر و امضا اصل

۷- تصویر مصوبه هیأت امنا در خصوص بکارگیری افراد قراردادی از محل مجوز صادره

۸- تاییدیه بنام برای بکارگیری قراردادی کارمعین توسط هیأت امنا / هیأت اجرایی جذب دانشگاه یا مؤسسه

*نکته مهم ۱- در خصوص بند شماره ۵ در هر دو گروه الف و ب:

چنانچه امکان مراجعه کلیه پرسنل ذی نفع به شعب تأمین اجتماعی جهت دریافت ریز واریز بیمه، از تاریخ اولین بکارگیری تا کنون با تأیید (مهر و امضا) سازمان تأمین اجتماعی میسر نباشد، می‌بایست از سایت سازمان تأمین اجتماعی، پرینت سوابق بیمه‌ای خود را به تاریخ روز تهیه و با مراجعه به اداره کل امور مالی دانشگاه، نسبت به تأیید و مهر کلیه صفحات لیست بیمه توسط آن اداره کل اقدام نمایند.

*نکته مهم ۲- نحوه جمع آوری مدارک برای هر دو گروه الف و ب:

مدارک به ازای هر فرد می‌بایست به صورت مجزا و الزاماً در یک فایل PDF با حجم حداکثر ۴ مگابایت که با کد پر سنلی هر فرد نام گذاری شده باشد، تهیه و به این اداره کل (دفتر مدیریت) تحویل داده شود. بدیهی است به مدارکی که ناقص و یا مطابق مقررات و فرایند فوق نباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورت رد مدارک، مسئولیتی متوجه این اداره کل نمی‌باشد.

با عنایت به این که برای ثبت اطلاعات فردی و بارگذاری مدارک در سامانه کارمند ایران فرصت محدودی در اختیار دانشگاه قرار دارد، لذا ضروریست کلیه واحدها در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ ۲۴/‏۰۳/‏۹۶‬ نسبت به ارسال فایل مدارک مطابق با شرایط مذکور در قالب CD یا DVD به تفکیک گروه الف (قبل از سال ۹۰) و گروه ب (بعد از سال ۹۰) اقدام نمایند.