بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ارسال مدارک کارمندان نمونه سال 1398 دانشگاه تهران

ارسال مدارک کارمندان نمونه سال 1398 دانشگاه تهران


شماره بخشنامه:   155/225049

تاریخ :   1399/10/13

 

پیرو بخشنامه شماره 155/220496مورخ  1399/10/08 مبنی بر تقدیر از کارمندان نمونه سال 1398 ، خواهشمند است صورتجلسه کمیته فرعی افراد منتخب پردیس/ دانشکده / موسسه/ واحد را بهمراه پیوست شماره ١ (شاخصهای انتخاب کارمندان نمونه) و پیوست شماره 2 (فرم تقاضای انتخاب به عنوان کارمند نمونه) را تا پایان وقت اداری سه شنبه 1399/10/30 مطابق شیوه نامه به این اداره کل ارسال فرمایید.

 

شیوه نامه کارمند نمونه