بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

ابلاغ بند دو صورتجلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه مورخ 24 اسفند 1398

ابلاغ بند دو صورتجلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه مورخ 24 اسفند 1398


بدین وسیله بند دو صورتجلسه هیات رئیسه محترم دانشگاه مورخ 24 اسفند 1398 جهت استحضار و اجرا ابلاغ می گردد .

بند دو - نامه شماره 368317/155 مورخ 20 اسفند 1398 مدیر کل منابع انسانی دانشگاه در خصوص نحوه حضور کارکنان دانشگاه از تاریخ 25 اسفند 1398 تا پانزدهم فروردین 1399 توسط آقای دکتر یزدانی ( معاون اداری و مالی ) مطرح و مقرر گردید به کلیه کارمندانی که امکان حضور در دانشگاه را ندارند  اما امکان انجام وظایف خود را از طریق دورکاری دارند ، در تاریخ یاد شده مرخصی تشویقی داده شود و به آن دسته از کارمندانی که حضورشان در مدت یاد شده ضروری است، در طول سال معادل روزهای مزبور مرخصی تشویقی داده خواهد شد.