بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

ممنوعیت برگزاری هرگونه همایش وگردهمایی حضوری در سطح کشور

ممنوعیت برگزاری هرگونه همایش وگردهمایی حضوری در سطح کشور


شماره بخشنامه:   155/89639

تاریخ :   1399/5/14

 

به پیوست تصویر نامه شماره 99/6/17961 مورخ 99/5/1 معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی تهران به انضمام نامه شماره 58818 مورخ 99/4/28 معاونت امنیتی وانتظامی وزارت کشورجهت اطلاع ارسال می گردد، با عنایت به جلوگیری از گسترش وابتلای بیماری در سطح کشور وصیانت از سلامت شهروندان برگزاری هرگونه همایش وگردهمایی حضوری در سطح کشور تا شرایط کاهش شیوع بیماری کرونا ممنوع بوده ولازم است با استفاده از امکانات الکترونیکی وبه صورت ویدئو کنفرانس در این موارد اقدام گردد.