بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

عدم موافقت با ماموریت یا انتقال پرسنل دانشگاه در صورت اعلام نیاز واحد به نیروی شرکتی

عدم موافقت با ماموریت یا انتقال پرسنل دانشگاه در صورت اعلام نیاز واحد به نیروی شرکتی


شماره بخشنامه:   155/69510

تاریخ :   1399/4/18

 

با عنایت به کمبود نیروی انسانی برخی از واحد های دانشگاه، مستدعی است معاونت های محترم دانشگاه و روسای محترم پردیس ها ودانشکده ها و مدیرکل های محترم در صورتی با ماموریت پرسنل زیر مجموعه به سازمانهای دیگر موافقت نمایند که درخواست اعلام نیاز به نیروی جایگزین را نداشته باشند. البته تصمیم نهایی برای ماموریت کارمندان  توسط هیات اجرایی منابع انسانی انجام می گیرد .