بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

درخواست دیوان محاسبات در خصوص بازنشستگان به کارگیری شده توسط واحد ها

درخواست دیوان محاسبات در خصوص بازنشستگان به کارگیری شده توسط واحد ها


شماره بخشنامه:   155/108219

تاریخ :   1398/4/29

 

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۵۴/۱۰۱۰۳۹ مورخ ۹۸/۴/۲۲ اداره کل مالی دانشگاه بانضمام نامه شماره ۲/۱۷۴۰۴/۱۹۴۳ مورخ ۹۸/۴/۱۶ دیوان محاسبات استان تهران ارسال می گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمائید در اسرع وقت (در خصوص اطلاعات مربوط به کلیه بازنشستگان به کارگیری شده توسط واحد ها و مراکز تابعه دانشگاه تهران در سال های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ و۳ ماهه نخست سال جاری ۱۳۹۸) نسبت به تکمیل فرم های پیوست به همراه اسناد و مدارک طی نامه رسمی به اداره کل مالی دانشگاه ارسال نمایند.

 

نامه دیوان محاسبات در خصوص به کارگیری نیروهای بازنشسته