بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

آمار بررسی پرونده های ارتقاء رتبه شغلی کارمندان از سال 94 تا 97

آمار بررسی پرونده های ارتقاء رتبه شغلی کارمندان از سال 94 تا 97


 

آمار بررسی پرونده های ارتقاء رتبه شغلی کارمندان طی سال های 1394، 1395، 1396 و 1397 :