بخشنامه‌، خبر و اطلاعیه

بازگشت به صفحه کامل

ارسال گزارش تلفیقی کارکنان رسمی ،پیمانی ،قرارداد معین و خدماتی

ارسال گزارش تلفیقی کارکنان رسمی ،پیمانی ،قرارداد معین و خدماتی


شماره بخشنامه:   155/278856

تاریخ :   1398/9/24

 

به اطلاع کارکنان محترم رسمی، پیمانی، قرارداد معین و خدماتی واحدها که صندوق بازنشستگی آنها تامین اجتماعی می باشد می رساند، حداکثر تا  تاریخ 98/11/15 نسبت به ارسال گزارش تلفیقی از سازمان تامین اجتماعی اقدام و مدارک فوق را به روسای محترم امور اداری در واحد و یا اداره کل منابع انسانی ارسال نمایند  *شایان ذکر است صدور احکام افزایش حقوق و مزایای سال 99 اعضای پیمانی ، قرارداد معین و خدماتی منوط به ارسال گزارش تلفیقی از سازمان تامین اجتماعی به این اداره کل می باشد.